O projekcie

Jest rzeczą powszechnie znaną, że teledetekcja może dostarczać dane o lesie w dużej i małej skali, a nawet przy centymetrowej rozdzielczości o pojedynczym drzewie. Jednak sprawna współpraca między dostawcą usług satelitarnych i małą instytucją badawczą jest dość trudna do urzeczywistnienia. Podobnie można powiedzieć o lokalnym samorządzie otrzymującym standardowe zdjęcia satelitarne niejako z półki.

nalotmajowyJednak wykorzystując Stratosferyczne Długotrwałego Lotu Bezzałogowe Statki Powietrzne (SDL BSP), małe organizacje badawcze mogą nie tylko udoskonalić, ale nawet zharmonizować i zintegrować ich międzynarodową działalność w skali wszystkich obszarów UE. SDL BSP korzysta ze słonecznej konwersji fotowoltaicznej generowania energii napędu silników. Może on pozostawać długo w powietrzu, w zasadzie tak długo aż zaistnieje potrzeba techniczna nowej misji. Może on także latać po dowolnej trasie monitorowania i pomiarów nad zadanym obszarem na wysokości 15-20km. Co więcej, nie tylko programowalny system autopilota w zainstalowanym ładunku użytkowym SDL BSP z zapisaną w nim misją z możliwościami automatycznego startu i lądowania, ale także stacja naziemna – interface człowiek-urządzenie, mogą zapewnić rozstrzygnięcie wielu wyzwań w zakresie pomiarów i zobrazowania ziemi i morza. Typowo, las może być określany przez swoje własności jak dystrybucję wieku drzew, ich gatunki, gęstość, jakość podłoża, etc. Te charakterystyki mogą być uzyskiwane drogą wizualnej interpretacji stratosferycznego zobrazowania z urządzeń pokładowych SDL BSP. Po zakończeniu projektu HESOFF i pozytywnej weryfikacji jego wyników celowe byłoby opracowanie oprogramowania automatycznej segmentacji uzyskiwanych danych leśnych w celu minimalizacji interwencji manualnych analityka obrazowego. Łańcuch przetwarzania kilku filtracji, segmentacji i połączeń danych mógłby efektywnie i automatycznie dawać jednorodne warstwy interpretacyjne. Główne zbiory danych wejściowych byłyby VHM oraz obrazy z SDL BSP. Ponadto, mogłaby być dołączona informacja o istniejącej infrastrukturze dróg i duktów leśnych, często analizowanych jako linie rozgraniczeń. Oczywiście nie wszystkie własności lasu mogą być uzyskiwane drogą teledetekcji wizualnej (np. charakterystyki gleby). Niemniej wiele własności lasu jest tą drogą dostępnych:
– spektralne indeksy obrazów które silnie korelują z gatunkami drzew (zwłaszcza w bliskiej podczerwieni i w pasmach SWIR);
– wysokość drzew (VHM) typowo korelująca z ich wiekiem (z pewnymi ograniczeniami);
– oraz struktura i gęstość drzew.

Projekt HESOFF jest zogniskowany na integracji innowacyjnych technologii z innowacyjnymi metodami kultywacji lasu. Zgodnie z tym rozróżniamy dwa podstawowe cele projektu:
1. Ocena działania fosforynów jako elicytorów odporności drzew na patogeny z rodzaju Phytophthora..
2. Implementacja i wprowadzenie do praktyki nowych metod oceny stanów lasu i efektywności kultywacji poprzez zobrazowanie ze Stratosferycznego Długotrwałego Lotu Bezzałogowego Statku Powietrznego (SDL DSP).