Projekt HESOFF jest realizowany we współpracy Instytutu Lotnictwa w Warszawie i Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz przy współfinansowaniu z Komisji Eurpejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Instytut Lotnictwa

Historia Instytutu Lotnictwa sięga początków niepodległości Polski, ale oficjalną datą rozpoczęcia działalności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 roku. W początkowej fazie swojego funkcjonowania Instytut działał jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Nazwa ta przetrwała do początku II wojny światowej. Profil działalności w latach 1926-1939 skupiał się przede wszystkim na badaniu i certyfikowaniu samolotów. Wszystkie polskie przedwojenne samoloty wojskowe były badane i certyfikowane w Instytucie. W krótkim czasie stał się on cenioną w kraju placówką badawczą oraz kuźnią wartościowych prac wynalazczych, które wyznaczały nowe horyzonty w przemyśle lotniczym. Prężnie rozwijającą się placówkę zatrzymały wydarzenia 1939 roku. W latach wojny Instytut przerwał swoją działalność, ale kadra pozostała w ścisłym związku z lotnictwem, podejmując pracę w renomowanych placówkach zagranicznych, szczególnie w Anglii, a także opracowując strategie reaktywacji ośrodka po wojnie.

W 1945 roku powołany został Instytut Techniczny Lotnictwa, który ulokowano w ocalałych budynkach na warszawskim Okęciu. W początkowej fazie swojej powojennej działalności w Instytucie opracowywano silniki pulsacyjne i strumieniowe, a także rozpoczęto prace nad przełomowym w polskim przemyśle lotniczym śmigłowcem SP-GIL. Ponadto Instytut prowadził badania homologacyjne samolotu Szpak 2 oraz pierwszego powojennego szybowca Sęp. W 1948 roku Instytut zmienił nazwę na Główny Instytut Lotnictwa, a 1952 r. nadana mu nazwa, którą posługuje się do dziś – Instytut Lotnictwa. Okres powojenny, to czas, w którym kadra naukowo-badawcza i konstruktorska zajmuje się głównie projektowaniem i wytwarzaniem licencyjnych dwupłatowców PO-2 oraz bardzo nowoczesnego na tamte czasy samolotu myśliwskiego MIG-15. Głównym konstruktorem Instytutu Lotnictwa w tych latach był wybitny wizjoner lotnictwa profTadeusz Sołtyk, pod kierownictwem którego powstają tu samoloty TS-Bies, z TS-Iskra i ponaddźwiękowy prototyp samolotu treningowego TS-Grot. Są to konstrukcje budzące podziw w całym środowisku lotniczym. Oprócz konstrukcji samolotowych placówka zaczęła się specjalizować w projektowaniu i badaniach obiektów latających, takich jak rakiety i cele latające. Uznanie zyskała rakieta meteorologiczna Meteor 1, która w całości powstała w Instytucie. Kolejne lata działalności Instytutu, to przede wszystkim praca nad programem stworzenia samolotu szkolno-bojowego dla wojska. Samolot I-22 Iryda , otrzymał wszelkie wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność zrealizowanego programu budowy samolotu z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zamawiającego. W ten sposób Instytut Lotnictwa w pełni wywiązał się z zadania postawionego przez rząd RP. Kolejnym wyzwaniem dla inżynierów Instytutu był projekt budowy czteromiejscowego, kompozytowego samolotu osobowego nowej generacji I-23 Manager. Prace zostały zakończone sukcesem, a samolot otrzymał bardzo dobre oceny wśród ekspertów z dziedziny lotnictwa. Wśród projektów z okresu 1990-2000 trzeba wyróżnić również projekt dwumiejscowego samolotu szkolnego I-25 As, dwumiejscowego śmigłowca szkolno-patrolowego IS-2 oraz poduszkowca patrolowo-ratunkowego PRP-560 Ranger.

Aktualnie Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości badań, które dostarczają rozwiązań dla problemów współczesnego lotnictwa. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takim jak: General Electric, Boeing, Airbus czy Pratt and Whitney. Prowadzi także badania dla innych sektorów gospodarki.

źródło: http://ilot.edu.pl/o-instytucie-lotnictwa/historia/


Instytut Badawczy Leśnictwa

Historia Instytutu Badawczego Leśnictwa sięga czasów odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. W połowie lat dwudziestych XX wieku leśnicy podjęli starania o utworzenie placówki naukowej zajmującej się doświadczalnictwem leśnym. W 1930 r. powołano do życia Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych jako jednostkę szczególną na prawach nadleśnictwa państwowego. W 1934 r. został on przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych przy Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie. Po II wojnie światowej nadano mu nazwę obecną.

W pierwszym okresie działalności Instytutu badania koncentrowały się na problemach intensyfikacji gospodarki w Lasach Państwowych w celu zwiększenia ich zdolności produkcyjnej, ochrony zasobów drewna na pniu oraz racjonalizacji jego wykorzystania. Wiązało się to z deficytem surowca drzewnego na skutek stosunkowo małej lesistości Polski, zdewastowania lasów w czasie I wojny światowej i stale rosnącego zapotrzebowania na drewno. W tej sytuacji ważnymi kierunkami badań był dobór do odnowień i zalesień nasion oraz sadzonek z wyselekcjonowanych populacji drzew leśnych, a także ograniczanie destrukcyjnego wpływu szkodników owadzich i chorób grzybowych na rozwój zasobów leśnych. Instytut odegrał wówczas pionierską rolę również w dziedzinie ochrony przyrody, a zwłaszcza w ochronie ginących gatunków roślin i zwierząt.

Budynek Instytutu w Warszawie przy ulicy Wery Kostrzewy (obecnie Bitwy Warszawskiej 1920 r.) w 1965 r.W okresie międzywojennym Instytut nawiązał kontakty i współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami nauk leśnych oraz stał się członkiem Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).

II wojna światowa i okupacja kraju to bolesne lata dla Instytutu i jego pracowników – zginęło 17 pracowników, w Katyniu zamordowany został dyrektor Jan Teodor Hausbrandt. Majątek Instytutu został zdewastowany, zbiory zagrabione lub zniszczone. Po zakończeniu działań wojennych wraz z formowaniem się administracji leśnej reaktywowano działalność Instytutu. W listopadzie 1944 r. nowo powołany dyrektor Franciszek Krzysik kompletował kadrę pracowników naukowych, zabezpieczał mienie i powierzchnie badawcze, uruchamiał w Nadleśnictwie Drewnica Stację Oceny Nasion kierowaną przez Stanisława Tyszkiewicza, w Białowieży zaś filię Instytutu, którą kierował Jan Jerzy Karpiński. Od stycznia 1946 r. siedzibą Instytutu, jak przed wojną, była Warszawa. Po II wojnie światowej priorytetem działalności Lasów Państwowych była odbudowa gospodarki leśnej, a także uproduktywnienie gruntów porolnych na wielkich obszarach kraju w nowych granicach. Prace podjęte przez Instytut w zakresie naukowych i praktycznych podstaw zagospodarowania zasobów leśnych miały wówczas charakter pionierski. Badania Instytutu umożliwiały rozpoznanie siedliskoznawcze gruntów porolnych różnych kategorii, wskazywały metody poprawy warunków wzrostu drzew, określały najwłaściwsze sposoby uprawy gleby i zabiegów melioracyjnych, dobór odpowiednich gatunków drzew, proponowały nowe metody ochrony lasu i jego użytkowania. Rozwijała się problematyka badawcza z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstwa leśnego, zagospodarowania lasów górskich a także mikrobiologia leśna i ekologia lasu. Opracowana została nowoczesna klasyfikacja siedlisk leśnych, wdrożono metody utrwalania i zalesiania terenów nieużytkowanych rolniczo, określono zasady wyboru drzewostanów nasiennych, klasyfikacji nasion i szyszek, przygotowywano coroczne komunikaty o urodzaju nasion najważniejszych gatunków drzew i krzewów leśnych, realizowano wieloaspektowe badania dotyczące gospodarki wodnej w lasach. W latach 1950-1970 zrealizowano studia monograficzne nad biologią i ekologią niemal wszystkich ważnych gospodarczo gatunków owadów i metod prognozowania ich występowania. Opracowano system współdziałania nauki z praktyką oraz wdrożono w skali kraju coroczny zabieg jesiennych poszukiwań szkodników oraz karty sygnalizacyjne, co pozwalało na przygotowanie ocen i prognoz pojawu zagrożeń. Testowano skuteczność stosowanych wówczas metod chemicznych i wdrażano nowe środki i techniki ochrony lasu, także w zakresie metod biologicznych. Opracowana w IBL metoda ogniskowo-kompleksowa stanowi praktyczny przykład holistycznego pojmowania lasu jako ekosystemu i wykorzystywania naturalnych mechanizmów jego funkcjonowania w ograniczaniu liczebności owadów szkodliwych z punktu widzenia gospodarki leśnej. Prace realizowane w Instytucie w latach 70. i 80. XX wieku miały związek z obowiązującymi wówczas celami gospodarki realizowanymi przez Lasy Państwowe – koniecznością zapewnienia rytmiczności dostaw drewna dla przemysłu, a równocześnie troską o należyty stan zdrowotny drzewostanów. Prowadzono badania w zakresie naukowych podstaw odporności drzewostanów gospodarczych metodami uprawowymi i hodowlanymi, wykorzystywania zjawisk miko- i bakteriotrofizmu drzew oraz sztucznej mykoryzacji sadzonek, stosowania nawożenia drzew w szkółkach i osłabionych drzewostanach, czy doboru pasywnych wobec patogenów odmian topoli i wierzby. Wiele z wcześniej opracowanych metod ulegało dalszemu doskonaleniu w oparciu o wyniki najnowszych badań. Jako przykłady można wymienić nowoczesny system oceny zagrożenia pożarowego, nowe metody ochrony upraw przed zwierzyną, proekologiczne środki monitoringu i ochrony przed owadami, czy preparat „PgIBL” do ochrony przed hubą korzeni. Instytut prowadził także badania dotyczące produkcyjności lasu, ważne z punktu widzenia Lasów Państwowych.

Od początku 85-letniej działalności Instytut rozwijał badania naukowe w ramach współpracy międzynarodowej, zapoczątkowanej jeszcze przed II wojną światową. Po wojnie współpraca dotyczyła wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy różnymi instytucjami (np. IUFRO i FAO) w ramach wielostronnych kontaktów między Europą Wschodnią i Zachodnią. Polityka szerokiej współpracy międzynarodowej Instytutu jest nadal systematycznie kontynuowana,  szczególnie intensywnie od rozpoczętego w latach 90-tych XX wieku 4. Programu Ramowego Unii Europejskiej, do trwających obecnie programów. Instytut, jako jedyna placówka badawcza w Europie uzyskał status Centrum Doskonałości (PROFOREST) w zakresie ochrony ekosystemów leśnych. Od 2006 r. siedziba Instytutu mieści się w Sękocinie Starym.

źródło: https://www.ibles.pl/historia-ibl

490total visits,3visits today